Pesthidegkúti Levente Egyesület

 

Pesthidegkúti Levente Egyesület 1927-

Az alakuló ülés jegyzőkönyve,1927. évi január 2.

 

Felkért elnök: Gyulay Sándor, testnevelési bizottsági elnök, alapító tag

Felkért jegyző: Lángh Mihály főoktató, pártoló tag

            Jelen vannak: 

Vida Károly, Parsch Pál alapító tag, Mészáros Károly alapító tag, Zavagyák János pártoló tag, dr. Murin László alapító tag, Vadkerti István pártoló tag, Székely Etelka pártoló tag, ifj. Ormai Antal pártoló tag, Horváth József pártoló tag, Reichardt András alapító tag, Bernátsky Jenő pártoló tag, Bizzert Pál pártoló tag, Tauner Ferenc, Bauer József, Rieger Mihály, Róth Ernő, Scheicher Andor, Szabados János, Kretz Ferenc, Kretz Márton, Bohóczki Ferenc és Müllner Ferenc működő tagok

Tárgy:

A Pesthidegkúti Levente Egyesület alapszabályainak elfogadása, az egyesület megalakítása és a választások megejtése

            Elnök eladja, hogy a községben testnevelési bizottság alakult, minek folyományaként a levente egyesület megalakítandó.

            Felolvassa a járási testnevelési felügyelőség útján beszerzett, s a nm. m. kir. belügyminiszter úr által 103.311/1924. B.M.VIII. sz. alatt láttamozott alapszabályokat és azokat avval a módosítással, hogy az 5. § b. pontjában 20 aranykorona helyett 25 Pengő, a 3. pontban 1 aranykorona helyett 1 Pengő, a 4. pontban 1 aranykorona helyett 1 Pengő és 10 aranykorona helyett 10 Pengő legyen a tagsági díj, elfogadásra ajánlja.

            Az alapszabályok ezekkel a módosításokkal egyhnagulag elfogadtatván, elnök a közgyűlés határozatát ebben az értelemben kihirdeti.

            Elnök ismerteti ezután a testnevelési bizottság jelölését a tiszti állásokra. Felhívja a közgyűlést a választás megejtésére.

            A közgyűlés egyhangú felkiáltással megválasztotta az 1927-1929. évekre

Elnökül: Gyulay Sándort,

alelnökül: Reichardt Andrást,

pénztárnokul: Mészáros Károlyt,

ellenőrül:Vida Károlyt,

jegyzőül: Horváth Józsefet,

könyvtárnokul: Vadkerti Istvánt.

            Elnök a fentiek értelmében a közgyűlés határozatát kihirdeti.

            Ezután javaslatot tesz az elnök a közgyűlésnek a számvizsgáló-bizottság, a munkabizottság és a választmány megalakítására. A választást elrendeli.

Egyhangulag megválasztattak az 1927. évre

számvizsgáló bizottsági elnökül: Bizzer Pál, tagokul: ifj.Kellner Gáspár, Kulmann Endre

munkabizottsági elnökül: Mászáros Károly, tagokul: Kellner József (medikus), Kratzer József közgazda, Parsch Pál, Steiner Béla, Vadkerti István, Vida Károly
választmányi tagokul: Bauer József, Bohóczki Ferenc, Klausz József I., Klausz József II., Kretz Márton, Müllner Ferenc, Rieger Mihály, Róth Ernő, Scheicher Andor, Szabados János és Tauner Pál

Elnök a fentiek értelmében a közgyűlés határozatát kihirdeti.

Elnök annak kijelentésével, hogy a megalakult egyesület működésének engedélyezésére iránt most már fölterjesztést intéz az illetékes hatósághoz, a közgyűlést néhány, a megjelentekhez intézett köszönő és buzdító szóval bezárja.

Felolvassuk, elfogadtuk, aláírtuk. Kmft.

Láng Mihály jegyzőkönyv-vezető, Vida Károly hitelesítő, Parsch Pál hitelesítő, Gyulay Sándor elnök

   Központi járás főszolgabírája: 5406/1927. sz.: a jegyzőkönyvi példányt kiadom azzal, hogy a Levente Egyesület megalakításáról Belügyminiszter úr tudomásul vette.