Pesthidegkúti Szent István Temetkezési Egylet

Pesthidegkúti Szent István Temetkezési Egylet/Egyesület 1910-1947

 

Célja: a vallásosság emelése és előmozdítása, a felebaráti szeretet gyakorlása azáltal, hogy egy egyleti tagnak elhunyta esetén ennek római katolikus szertartású eltemetésén kívül lelki üdvéért szent mise áldozatot mutat be.

Az alapszabályban rögzítették, hogy a külterületek lakói kötelezik magukat, miszerint a temetési kocsit rossz időben, vagy kocsival el nem érhető úton, helyre nem követelik,, hanem maguk gondoskodnak arról, hogy halottaikat a község belterületére hozzák. A kocsival elérhető helyeket az Egylet elnöke határozza meg.

Rendelkeztek pecséttel, a tagok fizetési könyvvel,  és igazolvánnyal.

Taglétszáma: 1915 . 915 fő

 

A megszüntetést megelőzően az Egyesület elnökének a belügyminiszterhez intézett levele:

"Belügyminiszter Úr!

            A 20.165/1945. B. M. sz. rendeletre a pesthidegkúti Szent István Temetkezési Biztosító Egyesület működéséről az alábbi jelentés teszem:

1./ Az egyesület kizárólag az alapszabályok 2. §-ában megjelölt működést fejtett ki, vagyis haszonra való törekvés nélkül a kölcsönös segítség elve alapján tagjainak elhalálozása esetén meghatározott mértékű temetkezési segélyt nyújtott.

2./ Az egyesületben politikai szempontok nem érvényesültek.

3./ Az egyesületben az alábbiak viseltek tisztséget:

I. elnök : id. Kratzer József

II. elnök: Balázs Miklós

Egyl. Jegyző: Kellner József 1944-ig, 1944-től Kelen József, pénztárnok: Kretz Ferenc, ellenőr Gutmayer József, számvizsgáló ifj. Kratzer József és Noób János, pénzbeszedő Ráck  Ferenc. Tagok: Murber Mátyás, Helter János, Kellner János, Stadtmüller Sebő, ifj. Stach János, Keppler Antal, Gondos Mihály, Murvai József, Mechler Lőrinc, Kemény Mátyás, Tiefenbrunner Márton, Pfneisl György.

A fent felsoroltak közül Gutmayer József, Ráck Ferenc, Helter János, ifj. Stach János, Mechler Lőrinc, Pfneisl György tagokat az egyesület f. hó 12-én törölte, mert nevezettek Volksbundnak tagjai voltak.

4./ az egyesület vezetői politikailag nem exponálták magukat, népbírósági eljárás egyikük ellen sem indult meg, igazolási eljárást nem folytattak ellenük.

Az egyesület elnökét Pesthidegkút község Nemzeti Bizottságának igazoló bizottsága 101/II.945. számú határozatával igazolta.

5./ az egyesület a volt Volksbund tagokat kizárta vezetőségük köréből.

Az új vezetőség az egyesületet demokratikus szellemben a felebaráti szeretettől és a szociális gondoskodás szükségszerűségétől áthatva kívánja vezetni.

Pesthidegkút, 1945. augusztus 22.

Kratzer József elnök