Szeleczky-kápolna

Bánkúti László: A Szeleczky kápolna

1982. (Pesthidegkúti Helytörténeti Gyűjtemény)

   A Boldogasszony út 39. sz. (ma: Zsíroshegyi út) házban egy kis, kb. 30 m2-es (az udvarával pontosan 27 m2) területen egy kőből épített kápolna áll. (Valamikor a kápolna a házhoz tartozott.) Itt laktak 1910 előtt a Szeleczky család tagjai. 1909. december 18-án áldotta meg és adta át a hívek használatára Szeleczky E. Lajos hálából. Amint ezt a kápolna bejárati ajtaja fölött elhelyezett márványtáblán levő felirat latinul írja:

 

„Anno natali sexagesimo feliciter transacte in signum pietatis et gratitudines B. Mariae Matri Divinae Johanni Nepomuceno dedicavit. Die 18. Decembris anni 1909. Ludovicus E. Szeleczky”

 

Magyar fordításban:

Hatvanadik születésnapomat (életévemet) szerencsésen megértem vallásosságomnak és háládatosságomnak jeleképpen a Boldogságos Máriának, az isteni kegyelem anyjának és Nepomuki Szent Jánosnak ajánlotta Szeleczky E. Lajos. 1909. évi december 18. napján.

 

   A kápolnát „Magna Domina”, Nagyasszony kápolnának nevezik.

   A kápolna (a bejárat jobb oldali) falán egy „Mater Dolorosa” (Fájdalmas Anya) kis vörösréz domborművű képe alatt a következő felirat olvasható: E Magna Domina kápolnát felvidéki testvéreink felszabadulásának emlékére, a Magyarok Nagyasszonya iránt való hálából, Szent István évében, megújította a Remetekertvárosi Rom Kath. Szentlélek Egyházközség. M.C.M. XXX. VIII./1938.

   Tekintve, hogy a Felvidékről, illetve akkor még az Osztrák-Magyar Monarchia Cseh medence területéről származik a Szeleczky-család, ezért írja a márványtáblán, valamint használja is a Nep. János, azaz Nepomuki János nevet, mint utónevet a nagy cseh szent iránti tiszteletből. A kápolna udvarán a bejárat jobb oldalán áll Nepomuki János szobra. Ezt a szobrot és a másik, fejnélkülit is az Országos Képzőművészeti Alap vette gondozásba. (Tél előtt nejlon zsákokkal beltakarja.)

   A Szeleczky-család több tagja 1910 után Amerikába vándorolt, ott is haltak meg, de végrendeletükben előírták, hogy „haló poraikat” hazai földbe, az ő kis kápolnájukba temessék. Itt is nyugszik Szeleczky E. Lajos és a család öt tagja, az oltár alatt kiképzett kis sírkamrában (csak a hamvak, illetve csontjaik vannak itt elhelyezve).

   A kis kápolnáról készült 1910. évi eredeti fényképfelvételen látni, hogy a kápolna déli oldalán kis oszlopokat képeztek ki. Ez ma már nincs meg. 1979 júliusában a tetőszerkezet valódi horganyborítással látták el. A lemezborítás Hollandiában honos eljárás szerint készült. A tetőn 5-5 db, 8x8 cm-es fagerendába beágyazva forrasztás nélkül fektette a lemezeket Gebhardt Gerzson kispesti bádogos mester, aki Hollandiában tanulta mesterségét. Majd „terra nova” vakolattal látták el a kápolna külső részét. (Pilisvörösvári kőpor, osztrák szabadalom alapján készített eljárással.) Ehhez a pénzt az itteni, valamint a bécsi hívek adták össze Makó Dávid, a jelenlegi Szentlélek templom plébánosának kérésére.

[A kápolna felújításáról és mai állapotáról az internet szolgáltat adatokat. A szerk.]