egy "kakukktojás"

 

   A Tanácsköztársaság alatt Pesthidegkút község Remetekertváros és Széphalom külterülete Remetehalom néven önálló községgé alakult. Megalakították a direktóriumot, s annak néhány osztályát. A Tanácsköztársaság bukása után Remetehalom megszűnt, Remetekertváros és Széphalom néven visszacsatlakozott Pesthidegkút községbe. A fennállása alatt működésre és egyéb kiadásra felvett hitelét később Pesthidegkút elöljáróságának kellett kifizetni.

   A Remetekertvárosi munkástanács névsora:

 

Baitrok József, Bus F. József, Cleiner(?) Pál, Cseri Gábor, Fleischl Róbert, Garas Pál, Heits A. Antal, Kállay Ödön, Keller Lipót, Kellner Gáspár, Kornes Jakab, Kratzer József, Láng Ferenc, Lukatsovits Gyula, Nagy István, Ormai Antal, Popelka Béla, Provasnik Károly, Ripszám Henrik, Schulteisz Imre, Stift János,Thomas Antal, Tomsó György, Weiringer  Károly, Weisz József, Wippner Márton, Zülchner Adolf                                         

Remetekertváros 1919. április 26.

 

Az [1919. április 26. után] önálló Remetehalom község :

közművelődési osztályának megválasztott tagjai: Mérei Kadár Árpád, Scheda János, Thoma György és Wittwindib Lajos

közegészségügyi bizottságának megválasztott tagjai:Mérei Kádár Árpád, Schéda János, Thoma György és Wittwindib Lajos

mezőgazdasági termelő tanácsának megválasztott tagjai: Maurer Ernő, Pálinkás András, Schmidt Ferenc, Szorád Imre és Tomsó György

ipari termelő tanácsának megválasztott tagjai: Pusch József, Cseri Gábor, Ripszám Henrik és Vörös József

 

 

Jegyzőkönyvi kivonat, Remetehalom Község Munkástanácsának 1919. évi július hó 5-én megtartott üléséről

            1./ a Pénzügyi Népbiztosság által Remetehalom község közellátási céljaira engedélyezett 50.000 K. kamatmentes folyószámlahitel elfogadása és felhatalmazás a kötelezvény aláírására és utalványozására.

Határozat.

            Remetehalom Község Munkástanácsa tudomásul veszi Navarra József községi hivatalvezető által előterjesztett Pénzügyi Népbiztosság 47199/91. sz. rendeletét, mely szerint a Pénzügyi Népbiztosság a Pénzintézeti Központnál az ellátatlan lakosságnak kiutalt árak kifizetésére és azzal kapcsolatos kiadások fedezésére az összlakosság egyetemleges felelőssége mellett 50.000 K, azaz Ötvenezer korona kamatmentes folyószámlahitelt engedélyezett.

            Kötelezőleg kijelenti, hogy a hitel csupán a közellátási célokra, vagyis az ellátatlan lakosság részére kiutalt áruk vételárának kifizetésére és ezzel kapcsolatos kiadások fedezésére és csupán az igazolt szükséglet mérvéhez képest lesz igénybe vehető, s viszont az eladott áruk vételárából befolyó összegek a Pénzintézeti Központnál vezetett folyószámára mindenkor haladéktalanul visszafizetendők lesznek. …

            A kötelező okirat aláírására meghatalmazza a munkástanács Maurer Ernő, Ripszám Henrik és Szadai Gergely direktóriumi tagokat.

            Az engedélyezett folyószámlahitel terhére való utalványozási jogot 5.060 Korona összegen felül Ripszám Henrik direktóriumi tag és 5.000 Koronáig az utalványozást Szabó Sándor közellátási előadó egyedül is gyakorolhatja. …

Remetehalom munkástanácsa megrendelt augusztus 2-dikán

270 liter étolajat         6470 Koronáért

 

Pesthidegkút község elöljáróságának a főügyészhez intézett kérvényéből részlet:

Pesthidegkút, 1922. október 4.

Részlet:

Jelentem, … hogy Remetehalom szovjet község volt, mely a törvényes rend helyreállításával megszűnt. Ez a szovjet község egy közélelmezési hivatalt alapított, illetve szervezett külön szervekkel, hatáskörrel, pénztárral, mely a szovjet községgel együtt oszlott fel.

            Hogy az étolajat megkapta- e az élelmezési hivatal, vagy nem és ha megkapta, közcélokra fordította-e vagy sem, nem tudjuk. Tény az, hogy Pesthidegkút község ebből az ügylettől nem gazdagodott, azt nem kötötte volna meg, a megszűnt élelmezési hivatal Pesthidegkút községnek nem számolt el, utasításokat tőle nem kapott, sem számadásokat, sem pénztárát át nem vette. Gyulay Sándor főjegyző.

Pesthidegkút község elöljáróságának főügyészhez intézett levele a Pénzintézeti Központ 6470 K követelése tárgyában. Részlet:

Pesthidegkút, 1923. április 23.

Vármegyei Főügyész Úrnak

Jelentem, hogy Remetehalom szovjet község volt, mely a kommün bukásával megszűnt, illetve Pesthidegkút községhez visszacsatoltatott. Ennek a szovjet községnek a közellátási osztálya a kommün bukásakor szintén feloszlott és aktíváival és passzíváival Pesthidegkút anyaközség közellátási osztályába olvasztatott be.

            A följegyzésekből megállapítható, hogy a 270 liter étolajat a remetehalmi közellátási osztály megkapta, és annak az árát a Pénzintézeti Központ fizette ki. Hogy az étolajat a lakosság között szétosztották-e és árát beszedték-e, ha igen, mire fordították, meg nem állapítható, mert rendszeres számadást nem vezettek.

            További perköltségek elkerülése végett célszerű lenne az ügyet leállítani,... Gyulay Sándor főjegyző

[Pest megyei Levéltár. 18 b. Tanácsköztársasági iratok. Pomázi járás. Községi iratok.]